Pla de Formació de Famílies

23 gener 2013 - 29 maig 2013

Dins del Pla de Formació per a les families que organitza l’Ajuntament de Castelldefels, es vol crear un grup de reflexió per a les families en relació a la comunicació amb els seus fills i filles entre 3 i 18 anys. Aquest grup tindria, entre d’altres, els següents objectius:

– compartir les experiències de les persones participants en relacîó al desenvolupament dels infants ijoves.

– cercar i valorar els aspectes positìus dels fills i filles i de les seves families.

- identificar ies funcions del pares i les mares i les seves capacitats.

– enfortir els vincles entre el centre escolar, la familia i l’entorn per a la millora  escolar.

El grup estarà conduït per Javier Wilhem,  i mediador i director del Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de Castelldefels.

Les sessions tindran lloc els següents dies: 23 de gener, 20 de febrer, 27 de marc, 24 d’abriI i 29 de maig de
2013.

Per a assistir-hi és necessària inscripció previa directement a la Biblioteca Central. Aquesta inscripció es pot fer presencialment, per telèfon (93 636 96 97) o per correu electrònic a b.castel|defeis.c@diba.cat o bibIioteca@caste||defe|s.org, fins el 18 de gener de 2013.

Atès l’aforament de la sala, les inscrìpcìons s’atendran per rigorós ordre d’arribada fins a un màxim de 20 persones amb el compromis d’assistîr-hi a les cinc sessions.

Existeix un servei cl’acollida disponible a través de l’Espai de la Creu Roja de Castelldefels. Per a utilitzar aquest Servei d’aco|lida d’infants s’ha d’indicar a la mateixa inscripció (fins a un màxim de 12 infants entre 3 i 12 anys).

La comunicació amb els fills

Data inici: 23 gener 2013

Data fi: 29 maig 2013

Periode: Pla de formació de famílies

Lloc: Biblioteca Central - - Castelldefels

Horari: 17 a 18.30h

Produeix: Javier Wilheim Mediador i dir. Centre Mediació i Convivència Ciutadana de Castelldefels

Vols fer un comentari? Endavant!